داستان دختر نابغه‌ای که در فقر بزرگ شد و می خواست دنیا را تغییر بدهد ولی ناگهان اتفاق وحشتناکی زندگی اش را تا مرز فروپاشی برد.


منبع : شماره 72 مجله انلاین اتاویست


https://magazine.atavist.com/promethea-unbound-child-genius-montana


موزیک‌ها


قطعاتی از Emma Johns و Black Hill


لینک‌های معرفی شده


پادکست رادیو دال در تلگرام / سایت / آی.تیونز/ ناملیک


پوستر


مجید آب پرور